اساتید حوزه گمرک و مدیریت بازرگانی

 

دکتر علی بعیدی مفردنیا

مهندس باقری پور

دکتر رحیم محترم

مهندس امین مستوفی زاده

مهندس مصطفی فارسی

دکتر رضا گلی

مهندس رضا رحیمی