گواهینامه

پس از شرکت در دوره و قبولی در آزمون پایانی گواهینامه از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران صادر خواهد شد.