دوره های آموزشی

دوره قوانین و مقررات گمرکی و ترخیص کالا با رویکرد سامانه جامع گمرکی

زمان و تاریخ برگزاری30 و 31  خرداد ماه 1397 محل برگزاریدانشکده مدیریت دانشگاه تهران ثبت نام در دورهاستاد دورهمحتوای دوره جهت ثبت نام لطفا هزینه ثبت نام را به  شماره حساب 5225439144 بانک ملت به شناسه واریز 3201401401184 به نام دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  واریز نموده و فرم زیر را به همراه اسکن فیش بانکی…

دوره آموزشی سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی (سطح 2)

زمان و تاریخ برگزاری21 دی ماه 1396 محل برگزاریدانشکده مدیریت دانشگاه تهران ثبت نام آنلاین در این دوره اساتید دورهمحتوای دوره مهندس امین مستوفی زاده کارشناس ارشد فناوری اطلاعات مدرس دوره های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد

دوره سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی (سطح1)

زمان و تاریخ برگزاری13 و 14 دی ماه 1396 محل برگزاریدانشکده مدیریت دانشگاه تهران اساتید دورهمحتوای دورهدوره های پیشین سرکار خانم مهندس باقری پور مدرس دوره های تخصصی گمرک و مدیریت بازرگانی   مهندس امین مستوفی زاده کارشناس ارشد فناوری اطلاعات مدرس دوره های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد
ویترین

دوره آموزشی سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی

زمان و تاریخ برگزاری23 و 24 آذرماه 1396 محل برگزاریبوشهر اساتید دورهمحتوای دورهگالری عکس مهندس مصطفی فارسی کارشناس ارشد فناوری اطلاعات مدرس دوره های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد مهندس امین مستوفی زاده کارشناس ارشد فناوری اطلاعات مدرس دوره های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد معرفی سامانه جامع گمرکی رشد سریع و پرشتاب…

دوره قوانین و مقررات گمرکی و ترخیص کالا

زمان و تاریخ برگزاری21 و 22 آذر ماه 1396 محل برگزاریدانشکده مدیریت دانشگاه تهران اساتید دورهمحتوای دورهگالری عکس دکتر رضا گلی کارشناس ارشد حقوق دکتری مدیریت و کسب و کار مدرس دوره های گمرک و مدیریت بازرگانی   مهندس امین مستوفی زاده کارشناس ارشد فناوری اطلاعات مدرس دوره های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد…

دوره سامانه جامع گمرکی (سطح 1)

زمان و تاریخ برگزاری8  و 9 آذرماه 1396 محل برگزاریدانشکده مدیریت دانشگاه تهران اساتید دورهمحتوای دورهگالری عکس دکتر علی بعیدی مفردنیا معاون برنامه ریزی و امور بین المللی گمرک ایران مدرس دانشگاه مهندس امین مستوفی زاده کارشناس ارشد فناوری اطلاعات مدرس دوره های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد معرفی سامانه جامع گمرکی رشد سریع…

دوره قوانین و مقررات گمرکی و ترخیص کالا

زمان و تاریخ برگزاری9 و 10 آبان ماه 1396 محل برگزاریدانشکده مدیریت دانشگاه تهران استاد دورهمحتوای دورهگالری عکس دکتر رضا گلی کارشناس ارشد حقوق دکتری مدیریت و کسب و کار مدرس دوره های گمرک و مدیریت بازرگانی یکی از مهمترین نیازهای تجارت خارجی (بازرگانی بین‌الملل)، آشنایی دقیق و کامل با قوانین و مقررات امور گمرکی…

دوره آموزشی سامانه جامع گمرکی

زمان و تاریخ برگزاری21 و 22 شهریور ماه  1396 محل برگزاریدانشکده مدیریت دانشگاه تهران اساتید دورهمحتوای دورهگالری عکس جناب آقای دکتر علی بعیدی مفردنیا معاون برنامه ریزی و امور بین المللی گمرک ایران مدرس دانشگاه مهندس امین مستوفی زاده کارشناس ارشد فناوری اطلاعات مدرس دوره های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد معرفی سامانه جامع…

دوره آموزشی سامانه جامع گمرکی (سطح 1 و 2)

زمان و تاریخ برگزاری5  و 6  مرداد ماه 1396 محل برگزاریدانشکده مدیریت دانشگاه تهران اساتید دورهمحتوای دورهگالری عکس سرکار خانم مهندس باقری پور مدرس دوره های تخصصی گمرک و مدیریت بازرگانی   مهندس امین مستوفی زاده کارشناس ارشد فناوری اطلاعات مدرس دوره های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد معرفی سامانه جامع گمرکی رشد سریع…