دوره های آموزشی در حال اجرا

دوره قوانین و مقررات گمرکی و ترخیص کالا با رویکرد سامانه جامع گمرکی

زمان و تاریخ برگزاری30 و 31  خرداد ماه 1397 محل برگزاریدانشکده مدیریت دانشگاه تهران ثبت نام در دورهاستاد دورهمحتوای دوره جهت ثبت نام لطفا هزینه ثبت نام را به  شماره حساب 5225439144 بانک ملت به شناسه واریز 3201401401184 به نام دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  واریز نموده و فرم زیر را به همراه اسکن فیش بانکی…