دوره های آموزشی

دوره آموزشی مفاهیم و اسناد بازرگانی

زمان و تاریخ برگزاری 28 تیر ماه 1396 محل برگزاری سازمان مدیریت صنعتی استاد دورهمحتوای دورهگالری عکس دکتر رحیم محترم دکترای مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه تهران کارشناسی مدیریت امور گمرکی از دانشگاه هرمزگان مقدمه بررسی تحلیلی پیش فاکتور و آشنایی با مفاهیم مربوطه سياهه یا فاکتور خريد گواهي…

کارگاه آموزشی کاربرد اینکوترمز 2010

زمان و تاریخ برگزاری 27 تیر ماه 1396 محل برگزاریسازمان مدیریت صنعتی استاد دورهمحتوای دورهگالری عکس دکتر رحیم محترم دکترای مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه تهران کارشناسی مدیریت امور گمرکی از دانشگاه هرمزگان مقدمه بررسی اجمالی فرایند تجارت و تحلیل نقش اینکوترمز 2010 در تجارت بین الملل اینکوترمز چه…
Customs-slider

دوره آموزشی سامانه جامع گمرکی

زمان و تاریخ برگزاری21 و 22 تیرماه 1396 محل برگزاریدانشکده مدیریت دانشگاه تهران اساتید دورهمحتوای دورهگالری عکس سرکار خانم مهندس باقری پور مدرس دوره های تخصصی گمرک و مدیریت بازرگانی   مهندس مصطفی فارسی کارشناس ارشد فناوری اطلاعات مدرس دوره های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد معرفی سامانه جامع گمرکی رشد سریع و پرشتاب…